Շինարարական աշխատանք

Շինարարական աշխատանք և տեղանքի կառուցում

"Ռեդինետ" ՓԲԸ-ն Հայաստանում եւ տարածաշրջանում հայտնի է որպես համակարգերի ինտեգրման առաջատար ընկերություն, որը մասնագիտացված է հեռահաղորդակցության ոլորտում օպերատորների համար, ֆիքսված եւ բջջային կապի լիարժեք լուծումներ և ծառայություններ մատուցելու գործում: Բազմաթիվ տարիների արդյունքում կուտակված փորձի և բարձր որակավորում ունեցող մասնագետների շնորհիվ՝ "Ռեդինետ" ՓԲԸ-ն ընդլայնել է իր գործունեության շրջանակը նոր ծառայություններով և հեռահաղորդակցության ենթակառուցվածքների զարգացման հնարավորություններով։ "Ռեդինետ" ՓԲԸ-ն ընդգրկված է եղել բազմաթիվ գլոբալ բջջային համակարգերի (GSM) և կոդի բաժանման բազմակի հասանելիությամբ (CDMA) կայանների տանիքային և դաշտային (Greenfield) կայանների լիարժեք գործարկման աշխատանքներում:

Աշտարակներ, կայմեր, խողովակահենակներ


Civil Works - Fundament - Redinet

 «Ռեդինետ» ՓԲԸ-ն մատակարարում, արտադրում և տեղադրում է աշտարակների, կայմերի և խողովակահենակների լայն տեսականի բջջային կապի, հեռուստակայանների ու ռադիո-ռելեային գծերի համար։ «Ռեդինետ» ՓԲԸ-ի հեռահաղորդակցության աշտարակները  ամուր են և բարձրորակ, որով բավարարում են հաճախորդների բազմաթիվ պահանջները։

«Ռեդինետ» ՓԲԸ-ն մասնագիտացած է աշտարակների, կայմերի, խողովակա­հենա­կների  վրա հեռահաղորդակցության համակարգերի տեղադրման, ինտեգրաց­ման, շահագործման և սպասարկման գործում:  Մեր բոլոր կառույցները համապատաս­խա­նում են շինարարարության և անվտանգության միջազգային ստանդարտներին։

Սպառողները կարող են ընտրել ինչպես ստանդարտ, այնպես էլ հեռա­հա­ղորդակցության միջոցների գործարկման համար իրենց պահանջներին հա­մա­պատա­սխան համակարգեր։ Շնոր­հիվ կորոզիան կանխող գերազանց ցինկապատ ծածկույթի՝ մեր աշտարակները, կայմերը և խողովա­կա­հե­նակ­ները ունեն երկարատև դիմացկու­նու­թյուն: Մեր լուծումները նախագծված են արագ, պարզ և մատչելի տեղադրման աշխատանքներ իրականացնելու համար։

Հեռահաղորդակցման աշտարակ (85մ) կառուցված Ռեդինետ ՓԲԸ-ի կողմից

Էլեկտրամագնիսական հաշվարկներ


"Ռեդինետ" ՓԲԸ-ն ապահովում է էլեկտրամագնիսական համատեղելիության (EMC) հաշվարկի ողջ տեսականին: Էլեկտրամագնիսական համատեղելիության հաշվարկը, ռադիո-էլեկտրոնային կայանի (RES) ընդհանուր աշխատանքային պայմանների համապատասխանության հաստատման գործընթացի անբաժանելի մասն է կազմում: Այս ոլորտում օգտագործվում է էլեկտրամագնիսական համատեղելիության հաշվարկման մեթոդաբանությունը: Միևնույն ժամանակ, ռադիոհաղորդումների տարբեր ռեժիմների առանձնահատկությունը պահանջում է ընդհանուր մեթոդաբանության փոփոխություններ եւ լրացումներ:
Մեր մասնագետները կատարում են աշխատանքային ազդանշանի և ռադիէլեկտրոնային կայանի (RES) ռադիոընդունիչի ընդհանուր աղմուկի մակարդակի հաշվարկներ, որպեսզի ստանան աշխատանքային ազդանշանի մակարդակի և աղմուկի ընդհանուր մակարդակի հարաբերության։
Հաշվարկների արդյունքներն օգտագործվում են Հայաստանի Հանրապետության ռադիոհաճախու¬թյան ծառայության հաստատությունների կողմից փորձաքննության և ռադիոհաճա¬խու¬թյուն հատկացնելու վերաբերյալ որոշումներ կայացնելու ժամանակ։

Electro-magnetic field

Բնակչության սանիտարահամաճարակային պայմանների հաշվարկը

Ընկերությունը կատարում է բնակչության սանիտարահամաճարակային պայմանների հաշվարկներ։ Սանիտարական կանոնների պահանջները նպատակաուղղված են կանխել ռադիոէլեկտրոնային կայանի կողմից առաջացած ռադիոհաճախության տատանումների էլեկտրամագնիսական դաշտի վնասակար ազդեցությունը բնակչության առողջության վրա։ Ընկերությունը նշված ծառայությունները մատուցում է իրավապահ մարմիններին, անհատ ձեռներեցներին և քաղաքացիական անձանց՝ իրականացնելով հաղորդող ռադիոտեխնիկական միավորի (TRU) նախագծում, կառուցում, վերակառուցում և գործարկում։

Սանիտարահամաճարակային բարեկեցության ծառայությունները ներառում են հետևյալ գործողությունները՝

  • Ընկերությունը գնահատում է էլեկտրամագնիսական ազդեցությունը բնակչության, ինչպես նաև հաղորդող ռադիոտեխնիկան սպասարկող անձնակազմի վրա, իրականացնում է էլեկտրական և էլեկտրոնային տեխնիկայի էլեկտրական դաշտի, EEN-ի մագնիսական դաշտի, Eeppe էներգիայի հոսքի էներգետիկ նկարագրություն։
  • Հաղորդող ռադիոտեխնիկական միավորի միջոցով էլեկտրամագնիսական խտության (EMD) ազդեցության մակարդակի հաշվարկում բնակելի տարածքի՝ ընդհանուր հանգստի, ներքին բնակության, հասարակական և արտադրական կացարանների վրա,
  • Տարբեր աղբյուրներից համաժամանակյա ճառագայթման պայմանների հաշվարկում,
  • Հասարակական շենքերում հաղորդող ռադիոտեխնիկական միավորի սնուցման և ուժային սարքավորումներից առաջացող 50 Հերց հաճախության էլեկտրական դաշտի լարվածության հաշվարկում։
  • Էլեկտրամագնիսական դաշտի խտության (EMD) առաջացման աղդեցությունների պայմանների պահանջների պահպանում (այն տարածքներում (տանիքներում), որտեղ մարդկանց մուտքը ուղղակիորեն կապված է հաղորդող ռադիոտեխնիկական միավորի հետ, սարքավորումների սպասարկումը բացառված է):
  • հաղորդիչ ռադիոտեխնիկական միավորի ընդհանուր սանիտարահամաճարակային քննության անցկացում՝ հաղորդիչ ռադիոտեխնիկական միավորի ալեհավաքի տեղադրման վայրում (հենարան, տանիք) մի քանի ռադիոհաղորդիչների տեղադրման դեպքում,
  • Ալեհավաքի տեղակայման վայրի վտանգավոր սահմաններում մարդկանց մուտքի արգելում,
  • Ռադիոընդունիչ կայանի ալեհավաքի տեղադրման և քաղաքացիական տարածման ռադիոծրագրի զարգացման (RGD ) հաշվարկում

Մեր որակավորված մասնագետները ամենակարճ ժամկետներում պրոֆեսիոնալ կերպով կվերացնեն առաջացած խնդիրները՝ հասցնելով հետագա նմանատիպ խնդիրների առաջացման հավանականությունը նվազագույնի: